Emisja Rentierskich Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych 6% z comiesięczną wypłatą zysków

Kalkulator zysków


Łączna kwota inwestycji: 10 000 zł
Wybierz częstotliwość wypłaty odsetek:
Wypłata zysku Kwota i ilość pojedynczej wypłaty Łącznie zysku rocznie Łącznie zysku po 3 latach Zysk z inwestycji w Weksle
Co miesiąc 50 zł x 36 wypłat 600 zł 1 800 zł Odpowiadający 6% w skali roku
Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

Złożenie wstępnego zamówienia Weksli nie zobowiązuje do zawarcia umowy nabycia Weksli przez Zamawiającego ani Fundusz do emisji Weksli

Podsumowanie zamówienia:

Ilość zamówionych Weksli 3-letnich za 10.000 zł:
1
Łączna kwota inwestycji:
10 000 zł
Wybrana częstotliwość odsetek:
Co miesiąc
Wysokość zysku za 3-letnie Weksle:
1 800 zł
Wysokość zysku rocznego:
600 zł
Wysokość pojedynczej wypłaty zysków:
50 zł x 36 wypłat

Złożenie wstępnego zamówienia Weksli nie zobowiązuje do zawarcia umowy nabycia Weksli przez Zamawiającego ani Fundusz do emisji Weksli

Po otrzymaniu wstępnego zamówienia, w ciągu 2 dni rocboczych Fundusz wyśle na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy informacje w jaki sposób wypełnić wiążące zamówienie nabycia Weksli Inwestycyjnych oraz wskaże numer rachnuku bankowego na który należy dokonać wpłaty za zakupione Weksle.

Regulamin emisji
Rentierskich Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych 6% z comiesięczną wypłatą zysków

 1. Nabywcą Weksli może być każda osoba, a w przypadku osób fizycznych osoba pełnoletnia, zwana dalej Inwestorem.
 2. Wystawca weksli własnych pod nazwą Rentierskie Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe oraz organizatorem emisji jest Fundusz Hipoteczny Yanok spółka z o.o. z siedziba w Krakowie, 31-124 Kraków ul. Dolnych Młynów 10/2A/m, zwany dalej Funduszem.
 3. Zarząd Funduszu ogłasza emisję 400 Weksli w serii A, B, C i D. Każda seria obejmuje maksimum 100 Weksli.
 4. Fundusz, w ramach ogłoszonej emisji, emituje 400 (słownie: czterysta sztuk) Weksli o nominale (sumie wekslowej) 11.800 złotych (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych) Weksle zbywane są po dyskoncie za kwotę 10.000 złotych każdy (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Weksle te są wypełnione (całkowite) i zawierają bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty Inwestorowi sumy wekslowej (11.800 zł).
 5. Fundusz wypłaca Inwestorowi dyskonto w wysokości 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) w ten sposób, że każdego miesiąca wypłaca zysk w wysokości 50 zł przez 36 miesięcy. Jest to odpowiednik inwestycji 10.000 zł na 6% w skali roku z comiesięczną wypłatą odsetek.
 6. Całkowity wykup Weksla następuje z upływem trzeciego roku od daty Weksla w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 7. Emisja zaczyna się do dnia 1.04.2019 r. roku i kończy 30.04.2019 r. Emisja może zakończyć się przed terminem w przypadku wyczerpania puli 400 Weksli.
 8. Przydział Weksli do poszczególnych serii odbędzie się automatycznie wg daty wpływu pieniędzy na nabycie Weksli:
  • Do serii A do dnia 7.04.2019,
  • do serii B od dnia 8.04.2019 do dnia 15.04.2019,
  • do serii C od dnia 16.04.2019 do dnia 23.04.2019,
  • do serii D od dnia 24.04.2019 do dnia 30.04.2019.
  • W przypadku wpłynięcia w terminie pieniędzy na daną serię, lecz po wcześniejszym wyczerpaniu puli 100 Weksli w danej serii, wpłata będzie automatycznie zarachowana do serii kolejnej. Jeśli taki przypadek będzie dotyczył serii D, Fundusz odsyła Inwestorowi pieniądze i nie wydaje Weksla (nie dochodzi do zakupu Weksla)
 9. Pierwszeństwo w nabyciu Weksli mają dotychczasowi Inwestorzy Funduszu.
 10. Weksle będą opatrzone datą:
  • Seria A 7.04.2019,
  • Seria B 15.04.2019,
  • Seria C 23.04.2019,
  • Seria D 30.04.2019
  • Od tych dat liczy się „okres odsetkowy”.
 11. Weksle zbywane w ramach niniejszej emisji pozostają w bezpłatnym depozycie. Inwestor otrzyma kserokopię Weksla oraz oryginał Certyfikatu Depozytowego. Na odwrocie oryginału Weksla, Fundusz będzie dokonywał wpisów częściowych wypłat dyskonta, zgodnie z przepisami Prawa Wekslowego.
 12. Nabycie Weksli odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego Formularza „Potwierdzenie Zamówienia Weksli” oraz zapłatę kwot tam wskazanych na rachunek bankowy Funduszu. Formularz jest do pobrania również TU.
 13. Do ustaleń wykraczających poza niniejszy regulamin ma zastosowanie Regulamin Nabywania Weksli Inwestycyjnych zamieszczony na stronie internetowej www.weksleinwestycyjne.pl