Użytkowników Online:

Pytania i odpowiedzi

Weksel jest to papier wartościowy wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 roku i w zależności od sposobu jego użycia może pełnić funkcje gwarancyjną, płatniczą, obiegową, kredytową lub refinansową. Tekst ustawy Prawo wekslowe dostępny tu.

Jest to weksel własny Funduszu Hipotecznego Yanok, pełniący funkcję kredytową, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej w oznaczonym terminie oznaczonej osobie. Nie jest to kredyt w rozumieniu Prawa bankowego.

„Weksel Inwestycyjny”, lub „Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowy”, to nazwy własne weksla własnego wypełnionego, nadane przez Fundusz i wskazujące na jego funkcje i cechy. Pieniądze pozyskane ze zbycia Weksli Fundusz używa do zawierania umów zabezpieczonymi nieruchomościami. Więcej informacji na temat wykorzystania i zabezpieczenia środków z emisji Weksli znajduje się tutaj.

Inwestor może dokonać wyboru pomiędzy trzema rodzajami Weksli:

  • z oprocentowaniem odpowiadającym 10% w skali roku z coroczną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po 3 latach;
  • z oprocentowaniem odpowiadającym 8% w skali roku z cokwartalną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po 3 latach;
  • z oprocentowaniem odpowiadającym 5 % w skali roku z comiesięczną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po roku;

Należy na stronie www.weksleinwestycyjne.pl wybrać ilość i rodzaj Weksli (czas do jego wykupu, dyskonto, które odpowiada oprocentowaniu, oraz częstotliwość wypłat tytułem wcześniejszego wykupu weksla), następnie należy dokonać wyboru sposobu odbioru Weksla. W ten sposób tworzy się zamówienie, które należy wysłać po naciśnięciu pola „Wyślij”. Fundusz, po otrzymaniu zamówienia, dokonuje sprawdzenia jego prawidłowości oraz analizuje aktualną sytuację zapotrzebowania na pieniądze. Po pozytywnej weryfikacji Fundusz wysyła mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wysyła formularz danych osobowych Inwestora oraz formularze oświadczeń oraz wskazuje kwotę i konto do zapłaty. Po wpłynięciu pieniędzy na konto oraz dosłaniu formularzy, Fundusz sporządza Weksle i przygotowuje je do odbioru, bądź dostarcza kurierem. W przypadku opcji depozytowej Fundusz wysyła Certyfikat Depozytowy oraz kseropię Weksla.

Nie. Umowa wekslowa, zwana zwykle deklaracją wekslową występuje przy wekslach in blanco ( niezupełnych). Opisuje ona uprawnienia do prawidłowego wypełnienia weksla. W przypadku weksla zupełnego jakim jest też Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowy, wszystkie elementy umowy są zawarte w dokumencie weksla. Dodatkowe zgody Inwestora do wcześniejszego częściowego wykupu Weksla i potrącenia podatku od dochodów kapitałowych znajdują się w odrębnych oświadczeniach opisanych w Regulaminie.

Weksla nie można porównywać z dochodowymi czy spekulacyjnymi instrumentami finansowymi typu akcje, certyfikaty, czy opcje. Można go porównywać z innym papierem dłużnym, jakim jest obligacja. Bez wątpienia weksel jest niezwykle prostym dokumentem w porównaniu z obligacją, która podlega licznym i skomplikowanym regulacjom. Przede wszystkim właściciel weksla sam o swoich prawach decyduje, a obligatariusz jest zawsze tylko jednym z wielu w ramach emisji danej serii. Z weksla można dochodzić swoich praw bezpośrednio. Znamienne jest to, że obligacje często mają dodatkowe zabezpieczenia w postaci właśnie weksli. Należy jednak pamiętać, że emisje i obrót obligacjami podlega nadzorowi KNF, a wystawianie i zbywanie weksli własnych nie jest nadzorowane przez KNF.

Fundusz Hipoteczny Yanok profesjonalnie udziela firmom krótkoterminowych pożyczek hipotecznych. Poza licznymi innymi zabezpieczeniami, podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Wysokość pożyczki nie przekracza połowy wartości nieruchomości. Stąd, można twierdzić, że pieniądze pochodzące od Inwestora Wekslowego są podwójnie zabezpieczone. Pieniądze ze zbycia weksli służą Funduszowi do działań związanych z udzielaniem tych pożyczek.

Środki pochodzące od Inwestorów służą Funduszowi do udzielania krótkoterminowego finansowania w formie pożyczek hipotecznych. Każda nieruchomość, która zabezpiecza pożyczkę starannie badana jest przez Dział analiz Funduszu przy wsparciu narzędzi statystycznych i analitycznych udziałowca Funduszu, KRN Media. Nieruchomość i pożyczkobiorca badani są również przez prawników Funduszu.

Tak. Wystawianie weksli własnych, jak ich nabywanie jest legalne i posiada swoje uregulowania wprost w przepisach. Główne regulacje to prawo wekslowe i kodeks cywilny. Wątpliwości może budzić art 171 ust1 Prawa bankowego, które ustala monopol banków na udzielanie pożyczek ze "zgromadzonych środków pieniężnych innych osób ...". Na szczęście sama Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyjaśnia we własnej publikacji z 2015 roku (ISBN 978-83-63380-24-3), że dozwolone do udzielania pożyczek jest użycie pieniędzy, które w sensie prawnym przeszły na własność Pożyczkodawcy. Takim przypadkiem są umowy pożyczek, sprzedaż obligacji, czy weksli. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek z lokat, depozytów, czy kredytów bankowych.

Każda inwestycja niesie ze sobą jakieś ryzyko. Im bardziej spekulacyjna i nastawiona na szybkie i wysokie zwroty, tym większe jest jej ryzyko. Fundusz nie dokonuje spekulacyjnych działań, a udzielanie pożyczek hipotecznych dokonywane jest z zachowaniem daleko idącej ostrożności, zatem poziom ryzyka inwestycji w Weksle Inwestycyjne Funduszu jest określany jako niski. Fundusz udzielając pożyczek hipotecznych z pieniędzy pochodzących od Inwestorów, zabezpiecza się na atrakcyjnych, łatwo zbywalnych nieruchomościach, o co najmniej dwukrotnie wyższej wartości niż pożyczka. Inwestor musi jednak pamiętać, że zabezpieczenie na nieruchomościach przysługuje Funduszowi, jak również, że Inwestycja w Weksle nie jest objęta ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Inwestor powinien zapoznać się wcześniej z informacją o sytuacji finansowej Funduszu Yanok. Więcej informacji na temat zabezpieczenia pieniędzy pochodzących z Inwestycji w Weksle znajduje się tutaj.

Jeśli odniesiemy ją do lokat bankowych czy obligacji skarbowych, to jest to inwestycja kilkukrotnie bardziej opłacalna. Również korzystnie wypada porównanie z inwestycjami bezpośrednio w nieruchomości, które dodatkowo zwykle wymagają dużego zaangażowania czasowego i osobistego Inwestora. Jeśli jednak odniesiemy ją do ryzykownych inwestycji spekulacyjnych, mogących dać nadspodziewane dochody (ale możliwe są też i spektakularne straty), to Weksle są przeciętnie dochodowe.
Inwestycja w Weksle Yanok jest stabilną inwestycją o zrównoważonej dochodowości.

Tak, choć Fundusz ma tu dość ograniczone możliwości. Wyższy koszt pieniądza trzebaby było zrekompensować droższymi pożyczkami. Takie warunki mogą zaakceptować jedynie pożyczkobiorcy zdeterminowani, będący w złej sytuacji. Wówczas wzrasta ryzyko braku spłaty pożyczki i konieczność dochodzenia roszczeń z zabezpieczeń, a tego typu ryzyka Fundusz Hipoteczny Yanok nie akceptuje.

Tak, mogą być wyższe, byleby były krotnością 10 000 zł. Np Inwestor chce nabyć 10 weksli, więc może wnioskować o jeden weksel o nominale 100 000 zł. Jest to bardziej praktyczne.

W zależności od preferowanego przez Inwestora okresu inwestycji oraz częstotliwości wypłat, kwoty na wekslu (czyli sumy wekslowe) są różne. Weksel nabywany po dyskoncie za 10 000 zł na okres jednego roku ma wpisaną kwotę 10 504 zł, zaś na okres trzech lat 12 400 zł lub 13 000 zł. Dyskonto, które jest zyskiem Inwestora w zależności od wybranej opcji odpowiada oprocentowaniu 5,04%, 8% lub 10% w skali roku, licząc od zainwestowanej kwoty.

Fundusz może bezpłatnie przechowywać na zlecenie Inwestora Weksle w swojej siedzibie w bezpieczny sposób. Przechowywanie to nie jest depozytem w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponieważ Weksle muszą być przedstawiane Funduszowi do wykupu, usługa ta może zaoszczędzić Inwestorowi przesyłanie lub osobiste przyjeżdżanie do Funduszu z każdym Wekslem. Przyjęcie do depozytu Fundusz potwierdza dokumentem o nazwie „Certyfikat Depozytowy”. Weksel pozostawiony w depozycie Funduszu uważa się za przedstawiony do wykupu bez jakichkolwiek dyspozycji i oświadczeń posiadacza weksla. Weksel pozostawiony w depozycie jest wydawany natychmiast na każde żądanie Inwestora.

Certyfikat Depozytowy jest potwierdzeniem, że Fundusz przechowuje nabyte przez Inwestora Weksle i w jego imieniu w ustalonych terminach, przedstawia je do wykupu.

Nie da się go przedłużyć, ani rolować. Weksel ma wpisaną datę płatności. Żadnych zmian na wekslu nie wolno robić, żeby nie stracił swojej ważności. Natomiast zadowoleni Inwestorzy, po zakończeniu okresu inwestycyjnego w Weksle zwykle chcą kontynuować swoją inwestycję. Jeśli wówczas Fundusz będzie miał do zbycia kolejne Weksle, to można je nabyć ze zwrotu pieniędzy z poprzednich Weksli.

Według aktualnego stanu podatkowego, jeśli Inwestorem Wekslowym jest osoba fizyczna, to podatek od zysków kapitałowych odprowadza do urzędu skarbowego Fundusz jako płatnik. Zgodnie z indywidualną interpretacją, którą uzyskał Fundusz z Urzędu Skarbowego 19 marca 2018 roku, Fundusz odprowadza podatek za Inwestora w momencie całkowitego wykupu weksla i jest to podatek od dyskonta. Ponieważ prawo wekslowe nie pozwala na pomniejszenie wypłaty sumy wekslowej, Inwestor musi przesłać z góry kwotę podatku na rzecz Funduszu jako płatnika lub składa oświadczenie o zgodzie na pomniejszenie kwoty zapłaty przy wykupie weksli o podatek od dochodów kapitałowych, który Fundusz odprowadza jako płatnik. W przypadku, gdy Inwestorem Wekslowym jest podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo, czy inna instytucja, Fundusz jest lub nie jest płatnikiem tego podatku w zależności od statusu prawnego tego podmiotu.

Nie. Fundusz, zgodnie z przepisami odprowadza „podatek Belki” do swojego urzędu skarbowego zbiorczo za wszystkich Inwestorów, bez wskazywania poszczególnych nazwisk. Podatek płacony jest za miesiąc, w którym nastąpił obowiązek podatkowy (wykup weksla) a zbiorcza deklaracja PIT 8-AR za wszystkich Inwestorów składana jest do Urzędu Skarbowego raz do roku.

W przypadku, gdy Inwestorem jest osoba fizyczna dochody z Weksli nie łączą się z pozostałymi dochodami, przez co nie podnoszą stawki podatku w rozliczeniu rocznym.

Tak. Weksel, mimo iż imienny, można zbyć na różne sposoby. Radzimy skontaktować się wcześniej z Funduszem, celem uzyskania porady.

Tak, lecz po co najmniej rocznym okresie. Opisuje to paragraf 5 Regulaminu Weksli. (UWAGA: zmienić nazwę Regulaminu przez usunięcie słowa „nabywania”)

W przypadku weksla płatnego w ustalonym terminie musi to być weksel imienny.

Kurier (ROD) – (ang. return of documents - zwrot potwierdzonych dokumentów), dokumenty dołączone do przesyłki zostają na miejscu przez ich adresata wypełnione i podpisane, a następnie przekazane kurierowi w celu dostarczenia do nadawcy.