Użytkowników Online:

Pytania i odpowiedzi

Weksel jest to papier wartościowy wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 roku.
Tekst ustawy Prawo wekslowe dostępny tu.

Jest to weksel własny wystawcy, pełniący funkcję kredytową, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej w oznaczonym terminie oznaczonej osobie.

Jest to nazwa własna weksla inwestycyjnego Funduszu Hipotecznego Yanok. Fundusz środki pozyskane z emisji Weksli zabezpiecza nieruchomościami o wartości dwukrotnie wyższej. Więcej informacji na temat wykorzystania i zabezpieczenia środków z emisji Weksli znajduje się tutaj.

Nie. Umowa wekslowa, zwana zwykle deklaracją wekslową występuje przy wekslach in blanco ( niezupełnych). Opisuje ona uprawnienia do prawidłowego wypełnienia weksla. W przypadku weksla zupełnego jakim jest też Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowy, wszystkie elementy umowy są zawarte w dokumencie weksla. Dodatkowe zgody Inwestora do wcześniejszego częściowego wykupu Weksla i potrącenia podatku od dochodów kapitałowych znajdują się w regulaminie.

Weksla nie można porównywać z dochodowymi czy spekulacyjnymi papierami wartościowymi typu akcje, certyfikaty, czy opcje. Można go porównywać z innym papierem dłużnym, jakim jest obligacja. Bez wątpienia weksel jest niezwykle prostym dokumentem w porównaniu z obligacją, która podlega licznym i skomplikowanym regulacjom. Przede wszystkim właściciel weksla sam o swoich prawach decyduje, a obligatariusz jest zawsze tylko jednym z wielu w ramach emisji danej serii. Weksel jest bezpośrednim zobowiązaniem wystawcy, podczas gdy obligacja tylko pośrednim. Znamienne jest to, że obligacje często mają dodatkowe zabezpieczenia w postaci właśnie weksli. Porównanie jest jasne.

Fundusz Hipoteczny Yanok profesjonalnie udziela firmom krótkoterminowych pożyczek hipotecznych. Poza licznymi innymi zabezpieczeniami, podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Wysokość pożyczki nie przekracza połowy wartości nieruchomości. Stąd, można twierdzić, że pieniądze Inwestora Wekslowego są podwójnie zabezpieczone. Pieniądze ze zbycia weksli służą Funduszowi do działań związanych z udzielaniem tych pożyczek. Wszelkie dodatkowe informacje, dotyczące wykorzystywania przez Fundusz pieniędzy z Weksli, znajdują się na stronie internetowej www.bizneshipoteka.pl.

Tak. Wystawianie weksli własnych, jak ich nabywanie jest legalne i posiada swoje uregulowania wprost w przepisach. Główne regulacje to prawo wekslowe i kodeks cywilny. Wątpliwości może budzić art 171 ust1 Prawa bankowego, które ustala monopol banków na udzielanie pożyczek ze "zgromadzonych środków pieniężnych innych osób ...". Na szczęście sama Komisja Nadzoru Finansowego ( KNF) wyjaśnia we własnej publikacji z 2015 roku( ISBN 978-83-63380-24-3 ), że dozwolone do udzielania pożyczek jest użycie pieniędzy, które w sensie prawnym przeszły na własność Pożyczkodawcy. Takim przypadkiem są umowy pożyczek, sprzedaż obligacji, czy weksli. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek z lokat, depozytów, czy kredytów bankowych.

Każda inwestycja niesie ze sobą jakieś ryzyko. Im bardziej spekulacyjna i nastawiona na szybkie i wysokie zwroty, tym większe jest jej ryzyko. Fundusz nie dokonuje spekulacyjnych działań, a udzielanie pożyczek hipotecznych dokonywane jest z zachowaniem daleko idącej ostrożności, zatem poziom ryzyka inwestycji w Weksle Inwestycyjne Funduszu jest określany jako bardzo niski. Fundusz udzielając pożyczek hipotecznych z pieniędzy pochodzących od Inwestorów, zabezpiecza się na atrakcyjnych, łatwozbywalnych nieruchomościach. Dodatkowo środki te mają zabezpieczenie na nieruchomościach o podwójnej wartości w stosunku do zainwestowanego kapitału. Więcej informacji na temat zabezpieczenia inwestycji znajduje się tutaj.

Jeśli odniesiemy ją do lokat bankowych czy obligacji skarbowych, to jest to inwestycja kilkukrotnie bardziej opłacalna. Podobnie wypada porównanie z inwestycjami bezpośrednio w nieruchomości, których stopy zwrotu wahają się w granicach 3-6% w skali roku i dodatkowo zwykle wymagają dużego zaangażowania czasowego i osobistego Inwestora. Jeśli jednak odniesiemy ją do ryzykownych inwestycji spekulacyjnych, mogących dać nadspodziewane dochody (ale możliwe są też i spektakularne straty), to weksle są przeciętnie dochodowe.
Inwestycja w Weksle jest stabilną inwestycją o zrównoważonej dochodowości.

Tak, choć Fundusz ma tu niestety dość ograniczone możliwości. Wyższy koszt pieniądza trzeba by zrekompensować droższymi pożyczkami. Takie warunki mogą zaakceptować jedynie pożyczkobiorcy zdeterminowani, będący w złej sytuacji. Wówczas wzrasta ryzyko braku spłaty pożyczki i konieczność dochodzenia roszczeń z zabezpieczeń, co mogłoby przenosić ryzyka na zdolność do obsługi Weksli.

W szczególności przy większych kwotach.

Tak, mogą być wyższe, byleby były krotnością 10 000 zł. Np Inwestor chce nabyć 10 weksli, więc może wnioskować o jeden weksel o nominale 100 000 zł. Jest to bardziej praktyczne.

W zależności od preferowanego przez Inwestora okresu inwestycji oraz częstotliwości wypłat, kwota na wekslu (czyli suma wekslowa) są różne. Weksel zakupywany po dyskoncie za 10 000 zł na okres jednego roku ma wpisaną kwotę wykupu 10 600zł, zaś na okres trzech lat 12 400 zł lub 13 000 zł. Dyskonto, które jest zyskiem Inwestora w zależności od wybranej opcji odpowiada oprocentowaniu 6%, 8% lub 10% w skali roku.

Należy na stronie www.weksleinwestycyjne.pl wybrać ilość i rodzaj Weksli (czas do jego wykupu, dyskonto, które odpowiada oprocentowaniu, oraz częstotliwość wypłat tytułem wcześniejszego wykupu weksla), następnie należy dokonać wyboru sposobu odbioru Weksla. W ten sposób tworzy się zamówienie, które należy wysłać po naciśnięciu pola „Wyślij”. Fundusz, po otrzymaniu zamówienia, dokonuje sprawdzenia jego prawidłowości oraz analizuje aktualną sytuację zapotrzebowania na pieniądze. Po pozytywnej weryfikacji Fundusz wysyła mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wysyła formularz danych osobowych Inwestora i wskazuje kwotę i konto do zapłaty. Po wpłynięciu pieniędzy na konto Fundusz sporządza Weksle i przygotowuje je do odbioru, bądź dostarcza kurierem. W przypadku opcji depozytowej Fundusz wysyła Certyfikat Depozytowy oraz kseropię Weksla.

Fundusz może bezpłatnie przechowywać na zlecenie Inwestora Weksle w swojej siedzibie w bezpieczny sposób. Przechowywanie to nie jest równoznaczne z depozytem papierów wartościowych opisanym w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Ponieważ Weksle muszą być przedstawiane Funduszowi do wykupu, usługa ta może zaoszczędzić Inwestorowi przesyłanie lub osobiste przyjeżdżanie do Funduszu z każdym Wekslem. Przyjęcie do depozytu Fundusz potwierdza dokumentem o nazwie „Certyfikat Depozytowy”. Weksel pozostawiony w depozycie Funduszu uważa się za przedstawiony do wykupu bez jakichkolwiek dyspozycji i oświadczeń posiadacza weksla.

Certyfikat Depozytowy jest potwierdzeniem, że Fundusz przechowuje nabyte przez Inwestora Weksle i w jego imieniu w ustalonych na Wekslach terminach, przedstawia je do wykupu oraz dokonuje odpowiednich zapisów po każdym częściowym wykupie.

Nie da się go przedłużyć. Weksel ma wpisaną datę płatności. Żadnych zmian na wekslu nie wolno robić, żeby nie stracił swojej ważności. Natomiast często zadowoleni Inwestorzy, po zakończeniu okresu inwestycyjnego w Weksle chcą przedłużyć swoją inwestycję. Jeśli wówczas Fundusz będzie miał do sprzedaży kolejne Weksle, to można je nabyć z zaliczeniem zwrotu pieniędzy z poprzednich Weksli. W języku finansistów nosi to nazwę „rolowania”.

Według aktualnego stanu podatkowego, jeśli Inwestorem Wekslowym jest osoba fizyczna, to podatek od zysków kapitałowych odprowadza do urzędu skarbowego Fundusz jako płatnik. Zgodnie z indywidualną interpretacją, którą uzyskał Fundusz z Urzędu Skarbowego 19 marca 2018 roku, Fundusz odprowadza podatek za Inwestora w momencie całkowitego wykupu weksla i jest to podatek od dyskonta. Ponieważ prawo wekslowe nie pozwala na pomniejszenie wypłaty sumy wekslowej, Inwestor musi przesłać z góry kwotę podatku na rzecz Funduszu jako płatnika lub składa oświadczenie o zgodzie na pomniejszenie kwoty zapłaty przy wykupie weksli o podatek od dochodów kapitałowych, który Fundusz odprowadza jako płatnik. Dochody z Weksli na szczęście nie łączą się z pozostałymi dochodami, przez co nie podnoszą stawki podatku w rozliczeniu rocznym. W przypadku, gdy Inwestorem Wekslowym jest podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo, czy inna instytucja, Fundusz nie potrąca i nie odprowadza podatku.

Nie. Fundusz, zgodnie z przepisami odprowadza „podatek Belki” do swojego urzędu skarbowego zbiorczo za wszystkich Inwestorów, bez wskazywania poszczególnych nazwisk. Podatek płacony jest w miesiącu, w którym nastąpił obowiązek podatkowy (wykup weksla) a zbiorcza deklaracja PIT 8-AR za wszystkich Inwestorów składana jest do Urzędu Skarbowego raz do roku.

Nie łączą się w przypadku gdy Inwestorem jest osoba fizyczna.

Tak. Weksel, mimo iż imienny, można zbyć na różne sposoby. Radzimy skontaktować się wcześniej z Funduszem, celem uzyskania porady.

Nie. Jednak w sytuacji, gdy Inwestor będzie miał szczególne okoliczności życiowe lub biznesowe, Fundusz zrobi wszystko, aby wykupić Weksel przed terminem.

Może być na okaziciela. Przy odpowiednio dużych kwotach inwestycji Fundusz podejdzie do takiego postulatu elastycznie.

Fundusz jako instytucja finansowa jest do tego zobowiązany rozlicznymi przepisami, w tym ustawą o „Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.

Kurier (ROD) – (ang. return of documents - zwrot potwierdzonych dokumentów), dokumenty dołączone do przesyłki zostają na miejscu przez ich adresata wypełnione i podpisane, a następnie przekazane kurierowi w celu dostarczenia do nadawcy.