Podstawą podjęcia decyzji o zainwestowaniu poprzez nabycie Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych przez Inwestorów jest nabranie zaufania, że są to bezpieczne inwestycje.

Pewność wypłaty odsetek oraz końcowego wykupienia Weksli wynika z majątku Funduszu i z płynności finansowej. Majątkiem Funduszu Hipotecznego Yanok są głównie wierzytelności wynikające z udzielonych Pożyczek Hipotecznych oraz ustanowionych zabezpieczeń. Fundusz udziela pożyczek z kapitałów własnych i kapitału dłużnego pochodzącego właśnie z emisji Weksli Inwestycyjnych.

Pożyczki są udzielane podmiotom gospodarczym, których zdolność do spłaty pożyczki zostanie stwierdzona w procesie restrykcyjnej weryfikacji. Na wypadek braku spłaty pożyczki są ustanowione zabezpieczenia osobiste pożyczkobiorców oraz rzeczowe na nieruchomościach w postaci hipoteki w wysokości dwukrotności kwoty pożyczki, pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości niegasnące i nieodwołalne oraz cesja ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń.

Wartość nieruchomości jest określana przez rzeczoznawców z listy Funduszu, lub co najmniej przez Fundusz weryfikowana. Do tego służą Funduszowi dwie procedury dodatkowe w postaci raportu z narzędzia statystycznego ronin24.pl ( własności spółki głównej KRN Media) oraz uzyskania „ Opinii o atrakcyjności nieruchomości” lokalnego pośrednika znającego specyfikę miejscowego rynku. Czynności te służą ustaleniu faktycznej wartości nieruchomości mającej stać się zabezpieczeniem pożyczki stwierdzenie, że jest ona łatwo zbywalna. Fundusz udziela Pożyczek Hipotecznych w wysokości maksymalnie połowy wartości nieruchomości zabudowanej ( LTV max 50%) i ok jednej trzeciej nieruchomości niezabudowanej ( LTV max 30 %).

Procedury opisane powyżej skutkują tym, że Fundusz Hipoteczny Yanok nie ma straconych pożyczek. Najgorszy przypadek jaki się może zdarzyć, to opóźnienie w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy.

Jakie ma to znaczenie dla Inwestora Wekslowego?

Inwestycje dokonywane są z chęci ochrony kapitału przed inflacją oraz z chęci zarobku. Podstawą jest pewność, że pieniędzy się nie straci. Takiej pewności można nabyć tylko wtedy gdy biznes , w który się inwestuje jest zrozumiały, model biznesowy daje pełne zabezpieczenie, a Fundusz ma doświadczenie i dobrą opinię. Wszystkie te elementy tutaj występują. Inwestor ma pewność, że swoje pieniądze odzyska i to pomnożone. Nie istnieje możliwość utraty, ze względu podwójne zabezpieczenia na nieruchomościach.

Zdarza się, że Fundusz otrzymuje pytanie o bezpieczeństwo w przypadku „ czarnego scenariusza”, przy czym nie jest określane co on oznacza. Można przyjąć, że jest to każdy przypadek braku wypłaty odsetek, czy też wykupu Weksla Inwestycyjnego. Otóż Inwestor jest jednocześnie remitentem i przysługuje mu uproszczona droga uzyskania sądowego tytułu wykonawczego. To uprawnia go do złożenia roszczenia do komornika, który zajmuje majątek, w tym wierzytelności z Pożyczek Hipotecznych. W terminie pożyczkobiorca spłaci swój dług nie do Funduszu, tylko do komornika, a ten przekaże pieniądze z odsetkami Inwestorowi Wekslowemu. Komornik wchodząc w rolę Funduszu może nawet skorzystać z zabezpieczeń na nieruchomościach i na osobistym majątku Pożyczkobiorcy

Inwestor nabywając Weksel Inwestycyjny otrzymuje kwartalne raporty dotyczące stanu finansów Funduszu i stanu udzielonych Pożyczek Hipotecznych. Na ten podstawie ma bieżącą wiedzę o Funduszu. Wyniki te są dobre i z każdym kwartałem coraz lepsze.

Fundusz też pozostaje w wielkiej otwartości na bezpośrednie kontakty z Inwestorami, choć jednocześnie szanuje potrzebę nie angażowania Inwestora w żadne aktywności, tam gdzie jest taka wola.