Użytkowników Online:

Podstawą podjęcia decyzji o zainwestowaniu poprzez nabycie Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych przez Inwestorów jest nabranie zaufania, że są to bezpieczne inwestycje.

Pewność wypłaty odsetek oraz końcowego wykupienia Weksli wynika z majątku Funduszu i z płynności finansowej. Majątkiem Funduszu Hipotecznego Yanok są głównie wierzytelności wynikające z udzielonych Pożyczek Hipotecznych oraz ustanowionych zabezpieczeń. Fundusz udziela pożyczek z kapitałów własnych i kapitału dłużnego pochodzącego właśnie z emisji Weksli Inwestycyjnych.

Pożyczki są udzielane podmiotom gospodarczym, których zdolność do spłaty pożyczki zostanie stwierdzona w procesie restrykcyjnej weryfikacji. Na wypadek braku spłaty pożyczki są ustanowione zabezpieczenia osobiste pożyczkobiorców oraz rzeczowe na nieruchomościach w postaci hipoteki w wysokości dwukrotności kwoty pożyczki, pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości niegasnące i nieodwołalne oraz cesja ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń.

Wartość nieruchomości jest określana przez rzeczoznawców z listy Funduszu, lub co najmniej przez Fundusz weryfikowana. Do tego służą Funduszowi dwie procedury dodatkowe w postaci raportu z narzędzia statystycznego ronin24.pl (własności spółki głównej KRN Media) oraz uzyskania „Opinii o atrakcyjności nieruchomości” lokalnego pośrednika znającego specyfikę miejscowego rynku. Czynności te służą ustaleniu faktycznej wartości nieruchomości mającej stać się zabezpieczeniem pożyczki stwierdzenie, że jest ona łatwo zbywalna. Fundusz udziela Pożyczek Hipotecznych w wysokości maksymalnie połowy wartości nieruchomości zabudowanej (LTV max 50%) i ok jednej trzeciej nieruchomości niezabudowanej (LTV max 30 %). Galeria nieruchomości dostępna tutaj.

Procedury opisane powyżej skutkują tym, że Fundusz Hipoteczny Yanok nie ma straconych pożyczek. Najgorszy przypadek jaki się może zdarzyć, to opóźnienie w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy. Więcej informacji na temat zabezpieczenia środków z emisji Weksli znajduje się tutaj.

Jakie ma to znaczenie dla Inwestora Wekslowego?

Inwestycje dokonywane są z chęci ochrony kapitału przed inflacją oraz z chęci zarobku. Podstawą jest pewność, że pieniędzy się nie straci. Takiej pewności można nabyć tylko wtedy gdy biznes, w który się inwestuje jest zrozumiały, model biznesowy daje pełne zabezpieczenie, a Fundusz ma doświadczenie i dobrą opinię. Wszystkie te elementy tutaj występują. Inwestor ma pewność, że swoje pieniądze odzyska i to pomnożone. Nie istnieje możliwość utraty, ze względu podwójne zabezpieczenia na nieruchomościach.

Zdarza się, że Fundusz otrzymuje pytanie o bezpieczeństwo w przypadku „czarnego scenariusza”, przy czym nie jest określane co on oznacza. Można przyjąć, że jest to każdy przypadek braku wypłaty odsetek, czy też wykupu Weksla Inwestycyjnego. Otóż Inwestor jest jednocześnie remitentem i przysługuje mu uproszczona droga uzyskania sądowego tytułu wykonawczego. To uprawnia go do złożenia roszczenia do komornika, który zajmuje majątek, w tym wierzytelności z Pożyczek Hipotecznych. W terminie pożyczkobiorca spłaci swój dług nie do Funduszu, tylko do komornika, a ten przekaże pieniądze z odsetkami Inwestorowi Wekslowemu. Komornik wchodząc w rolę Funduszu może nawet skorzystać z zabezpieczeń na nieruchomościach i na osobistym majątku Pożyczkobiorcy

Inwestor nabywając Weksel Inwestycyjny otrzymuje kwartalne raporty dotyczące stanu finansów Funduszu i stanu udzielonych Pożyczek Hipotecznych. Na tej podstawie ma bieżącą wiedzę o Funduszu. Wyniki te są dobre i z każdym kwartałem coraz lepsze.

Fundusz też pozostaje w wielkiej otwartości na bezpośrednie kontakty z Inwestorami, choć jednocześnie szanuje potrzebę nie angażowania Inwestora w żadne aktywności, tam gdzie jest taka wola.