Polityka prywatności

 1. Administratorami Państwa danych są podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej KRN Media, czyli:
  1. KRN Media sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258498, NIP: 6762321131, kapitał zakładowy 50 000 zł;
  2. Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000572270, NIP: 6762492217, nr REGON: 362286875, kapitał zakładowy 200 000 zł;
  3. Kreocen Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000412454, NIP: 6762453358, nr REGON: 122474249, kapitał zakładowy 150 000 zł.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu oferowania produktów i usług Administratorów wskazanych wyżej (marketing bezpośredni) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. w celu oferowania produktów i usług partnerów handlowych Administratorów – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
  1. podmiotom świadczącym na rzecz Administratorów usługi informatyczne, kadrowo-księgowe, prawne lub marketingowe;
  2. partnerom handlowym Administratorów;
 4. Państwa dane osobowe Administratorzy przechowują do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego lub Administratorzy uznają, że się zdezaktualizowały;
 5. przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, również w przypadku gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogą Państwo skierować do któregokolwiek Administratora żądanie pisemnie na adres wskazany w punkcie 1. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: weryfikacjarodo@krnmedia.pl, z którego otrzymali Państwo tę wiadomość.