Regulamin nabywania Weksli Inwestycyjnych

§1

Definicje, słowniczek pojęć

 1. Regulamin - Niniejszy Regulamin zakupu Weksli Inwestycyjnych Funduszu Hipotecznego Yanok udostępniony jest w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem: weksleinwestycyjne.pl lub yanokhipoteczny.pl.
 2. Fundusz lub Fundusz Hipoteczny Yanok - Wystawca weksli, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572270 posługująca się numerami NIP 6762492217 oraz REGON 362286875 o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł opłaconym gotówką z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków.
 3. Remitent - Nabywca weksla, inwestor wekslowy
 4. Prawo wekslowe - Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r. - prawo wekslowe. Tekst ustawy prawo wekslowe dostępny tu.
 5. Weksel Inwestycyjny - Weksel własny wystawiony przez Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o. o.
 6. Suma wekslowa - Kwota wyrażona w złotych do spłaty, którą Fundusz jako Wystawca bezwarunkowo zobowiązuje się zapłacić
 7. Dyskonto - Różnica między sumą wekslową a ceną weksla. Stanowi dochód Inwestora Wekslowego.
 8. Cena weksla - Wartość, po jakiej Inwestor nabywa weksel, która jest liczona, jako różnica sumy wekslowej i dyskonta.
 9. Stosunek wekslowy - Wynikający z Prawa Wekslowego stosunek zobowiązaniowy nawiązany między Wystawcą a Remitentem (Inwestorem Wekslowym) wskutek nabycia Weksla Inwestycyjnego. Stosunek ten wygasa z chwilą wykupu Weksla przez Wystawcę i zwrocie Weksla.
 10. Certyfikat depozytowy - Świadectwo potwierdzające złożenie do przechowania przez Fundusz nabytego weksla (weksli) wraz z poleceniem przedstawiania Weksli do wykupu oraz wpisywania wypłaconej części Weksla na jego odwrocie.
 11. Depozyt - Zobowiązanie Funduszu do bezpłatnego,bezpiecznego przechowywania zdeponowanych Weksli, przedstawienia do częściowego i ostatecznego wykupu oraz dokonywania odpowiednich wpisów po częściowym wykupie. Odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie dokumentu Weksla spada na Fundusz. Usługa ta nie jest usługą depozytu papierów wartościowych opisanej w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

§2

Procedura nabywania weksli

 1. Inwestor składa zapytanie ofertowe o możliwość nabycia Weksli Inwestycyjnych poprzez stronę weksleinwestycyjne.pl lub yanokhipoteczny.pl
 2. Fundusz składa ofertę Inwestorowi jedynie po analizie aktualnego zapotrzebowania na pieniądze.
 3. Oferta jest wysyłana do Inwestora w drodze zwrotnej korespondencji mailowej pod wskazany adres, bądź wydawana na papierze w kontakcie bezpośrednim.
 4. Oferta zawiera weksle odpowiednich nominałów, okresów wykupu, okresów częściowego wykupu weksla przed terminem, wysokości wypłat częściowych tytułem wcześniejszego wykupu i sumy wekslowej każdego z nich, sposobu dostarczenia weksli i ich przechowywania oraz arkusz danych osobowych wraz ze zgodami na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem o zgodzie na pomniejszenie kwoty zapłaty przy wykupie weksli o podatek od dochodów kapitałowych, który Fundusz odprowadza jako płatnik.
 5. Nabycie skutkujące nawiązaniem stosunku wekslowego następuje poprzez odesłanie mailem (lub dostarczenie do Funduszu dokumentu papierowego) wypełnionego i podpisanego Formularza "Potwierdzenie Zamówienia Weksli" i po zapłacie sumy kwoty wskazanej na potwierdzeniu zamówienia. Przez zapłatę należy rozumieć wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Funduszu.
 6. Wydanie weksli następuje według wskazania Inwestora poprzez jego odbiór osobisty, poprzez pozostawienie w siedzibie Funduszu lub drogą pocztową.
 7. Weksle opatrzone są datą wystawienia zgodnie z datą wpływu pieniędzy za ich nabycie na rachunek bankowy Funduszu, a w przypadku Weksli zbywanych w serii w ramach emisji zgodnie z datą zamknięcia emisji.

§3

Realizacja weksla

 1. Inwestor oświadcza, że wyraża zgodę na częściowy wykup Weksla w terminach zgodnych z harmonogramem wykupu.
 2. Inwestor oświadcza, że wyraża zgodę na pomniejszenie kwoty zapłaty przy wykupie Weksli o podatek od dochodów kapitałowych, który Fundusz odprowadza jako płatnik.
 3. Weksel musi być przedstawiony do wykupu Funduszowi tak w okresach ustalonych terminów częściowego wykupu weksla, jak przy wykupie całkowitym.
 4. Poza przypadkiem pozostawienia Weksli w depozycie, Inwestor musi przedstawić Weksel osobiście w siedzibie Funduszu.
 5. Częściowe wykupy weksla są opisywane na odwrocie Weksla. W przypadku przedstawiania Weksla do wykupu częściowego przez Inwestora, Fundusz wypłaca kolejne części pod warunkiem, że poprzednia wypłata jest opisana na rewersie Weksla zapisem o treści : “Oświadczam, że otrzymałem wpłatę pieniędzy tytułem przedterminowego, umownego wykupu tego Weksla” Podpis Inwestora.
 6. Wpłaty na nabycie Weksli Inwestycyjnych, jak również wypłaty wykupu częściowego i ostatecznego następują jedynie poprzez przelewy bankowe. Rachunek bankowy, na który inwestor otrzymuje kwoty wykupu jest wskazany w arkuszu danych osobowych. W przypadku zmiany rachunku, inwestor jest zobowiązany zawiadomić o tym Fundusz, na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni roboczych przed terminem częściowego lub całkowitego wykupu.
 7. Inwestor otrzymuje kwotę całościowego lub częściowego wykupu jedynie w drodze przelewu na rachunek bankowy.
 8. W przypadku, gdy okres wykupu weksla przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Fundusz ustala datę na pierwszy dzień po dniu wolnym.

§4

Dane osobowe

 1. Fundusz gromadzi oraz przetwarza dane osobowe w celu realizacji stosunków wekslowych oraz dla celów reklamowych.
 2. Cele reklamowe obejmuje tak składanie ofert Funduszu i podmiotów z nim związanych, jak również przekazywanie informacji o sytuacji gospodarczej Funduszu umożliwiając w ten sposób dokonanie oceny wiarygodności Funduszu przez Inwestorów.
 3. Administratorem danych osobowych jest Fundusz. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych administrator dokonuje z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów prawnych.
 4. Inwestor ma prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych osobowych Inwestora w trakcie trwania Stosunku Wekslowego uniemożliwi Funduszowi realizacje wykupów Weksla.
 5. Przejdź do Polityki Prywatności