Użytkowników Online:

Regulamin Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych Funduszu Hipotecznego Yanok

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin opisuje zasady i warunki nabywania Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych emitowanych przez Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572270, NIP: 676-249-22-17, REGON: 362286875, kapitał zakładowy 4 000 000 zł (w całości opłacony gotówką).
 2. Podstawą wystawiania (emisji) i nabywania Weksli jest Ustawa z dnia 28.04.1936 r. Prawo Wekslowe . Tekst ustawy prawo wekslowe dostępny tu.

§2

DEFINICJE

 1. Fundusz lub Fundusz Hipoteczny Yanok - Wystawca weksli własnych pod nazwą Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe.
 2. Remitent lub Inwestor Wekslowy - Nabywca weksla
 3. Prawo wekslowe - Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r. - prawo wekslowe. Tekst ustawy prawo wekslowe dostępny tu.
 4. Weksel lub Weksel Inwestycyjny - Weksel własny wystawiony przez Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o. o.
 5. Suma wekslowa - Kwota wyrażona w złotych, którą Fundusz jako Wystawca bezwarunkowo zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi w terminie wskazanym na dokumencie Weksla.
 6. Dyskonto - Różnica między sumą wekslową a ceną weksla. Dyskonto stanowi dochód Inwestora Wekslowego.
 7. Cena weksla - Kwota za którą Inwestor nabywa Weksel. Cena liczona jest jako różnica sumy wekslowej i dyskonta.
 8. Stosunek wekslowy - Wynikający z Prawa Wekslowego stosunek zobowiązaniowy nawiązany między Funduszem (Wystawcą) a Inwestorem Wekslowym (Remitentem) wskutek nabycia Weksla Inwestycyjnego. Stosunek ten wygasa z chwilą wykupu Weksla przez Fundusz oraz zwrocie Weksla.
 9. Depozyt - Zobowiązanie Funduszu do bezpłatnego, bezpiecznego przechowywania zdeponowanych Weksli, przedstawiania ich do częściowego i całkowitego wykupu oraz dokonywania odpowiednich wpisów po częściowym wykupie na odwrocie Weksla, jak również do zwrotu Weksla po całkowitym wykupie. Odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie dokumentu Weksla spada na Fundusz. Usługa ta nie jest usługą depozytu papierów wartościowych opisanej w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
 10. Certyfikat depozytowy - Wystawiane przez Fundusz świadectwo potwierdzające złożenie do przechowania nabytego przez Inwestora Wekslowego Weksla (Weksli).

§3

PROCEDURA NABYWANIA WEKSLI

 1. Inwestor składa zapytanie o możliwość nabycia Weksli Inwestycyjnych korzystając z szyfrowanego formularza Wstępnego Zamówienia Weksli dostępnego na stronie weksleinwestycyjne.pl lub yanokhipoteczny.pl.
 2. Fundusz składa ofertę nabycia Weksli Inwestorowi jedynie po analizie aktualnego zapotrzebowania na pieniądze.
 3. Oferta nabycia Weksli jest wysyłana do Inwestora w drodze zwrotnej korespondencji mailowej pod wskazany we Wstępnym Zamówieniu Weksli adres e-mail bądź wydawana w formie papierowej pocztą poleconą lub w kontakcie bezpośrednim.
 4. Oferta nabycia Weksli zawiera oznaczenie ilości Weksli, ich nominałów, okresy wykupu, okresy częściowego wykupu Weksla przed terminem, wysokości wypłat częściowych tytułem wcześniejszego wykupu i sumy wekslowej każdego z nich, sposobu dostarczenia weksli i ich przechowywania oraz Arkusz danych osobowych wraz ze zgodami na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem o zgodzie na pomniejszenie kwoty zapłaty przy wykupie Weksli o podatek od dochodów kapitałowych, który Fundusz odprowadza jako płatnik.
 5. Nabycie Weksla przez Inwestora skutkujące nawiązaniem stosunku wekslowego następuje poprzez odesłanie mailem (lub dostarczenie do Funduszu dokumentu papierowego) wypełnionego i podpisanego Formularza "Potwierdzenie Zamówienia Weksli Inwestycyjnych" i po zapłacie sumy kwoty wskazanej na potwierdzeniu zamówienia. Przez zapłatę należy rozumieć wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Funduszu.
 6. Wydanie Weksli następuje zgodnie z dyspozycją Inwestora poprzez jego odbiór osobisty, poprzez pozostawienie w siedzibie Funduszu w bezpłatnym depozycie lub poprzez wysyłkę dokumentów kurierem ROD.
 7. Weksle opatrzone są datą wystawienia zgodnie z datą wpływu pieniędzy za ich nabycie na rachunek bankowy Funduszu, a w przypadku Weksli zbywanych w serii w ramach emisji zgodnie z datą zamknięcia emisji.

§4

REALIZACJA WEKSLA

 1. Inwestor oświadcza, że wyraża zgodę na częściowy wykup Weksla przez Fundusz w terminach zgodnych z „Terminarzem częściowego i całkowitego wykupu Weksla” poprzez złożenie odrębnego oświadczenia.
 2. Inwestor oświadcza, że wyraża zgodę na pomniejszenie kwoty zapłaty przy całkowitym wykupie Weksli o podatek od dochodów kapitałowych, który Fundusz odprowadza jako płatnik poprzez złożenie odrębnego oświadczenia.
 3. Weksel musi być przedstawiony do wykupu Funduszowi tak w okresach ustalonych terminów częściowego wykupu Weksla, jak przy wykupie całkowitym.
 4. W przypadku pozostawienia Weksla w depozycie Funduszu, Inwestor nie ma obowiązku przedstawiać Weksla do częściowego ani do całkowitego wykupu. Poza tym przypadkiem, Inwestor musi przedstawić Funduszowi Weksel osobiście w siedzibie Funduszu.
 5. Częściowe wykupy weksla są opisywane na odwrocie Weksla. W przypadku przedstawiania Weksla do wykupu częściowego przez Inwestora, Fundusz wypłaca kolejne części pod warunkiem, że poprzednia wypłata jest opisana na rewersie Weksla zapisem opatrzonym datą wpływu środków na konto Inwestora o treści: “Oświadczam, że otrzymałem wpłatę pieniędzy tytułem przedterminowego, umownego wykupu tego Weksla” Podpis Inwestora.
 6. Wpłaty na nabycie Weksli Inwestycyjnych, jak również wypłaty wykupu częściowego i całkowitego na rzecz Inwestora następują jedynie poprzez przelewy bankowe. Rachunek bankowy, na który Inwestor otrzymuje kwoty wykupu jest wskazany w Arkuszu danych osobowych. W przypadku zmiany rachunku, Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o tym Fundusz, na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni roboczych przed terminem częściowego lub całkowitego wykupu.
 7. W przypadku, gdy okres wykupu weksla przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Fundusz ustala datę płatności na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.

§5

ZAKOŃCZENIE STOSUNKU WEKSLOWEGO PRZED TERMINEM NA WNIOSEK INWESTORA WEKSLOWEGO

 1. Każdy Inwestor Wekslowy może złożyć Wniosek o umowne zakończenie stosunku wekslowego przed terminem wykupu. Umowne zakończenie stosunku wekslowego przed terminem wykupu polega na podpisaniu porozumienia rozwiązującego stosunek wekslowy przed terminem z określeniem nowej daty wykupu oraz zmienionej wysokości dyskonta.
  Wnioskowany termin zakończenia stosunku wekslowego nie może być wcześniejszy niż 1 rok od daty nabycia Weksla Inwestycyjnego. Przedterminowy wykup może dotyczyć drugiego lub trzeciego roku trwania stosunku wekslowego.
  Wniosek o umowne zakończenie stosunku wekslowego przed terminem wykupu” (zwany dalej „Wnioskiem”) do pobrania TUTAJ >>>
 2. Inwestor Wekslowy składa skan prawidłowo wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego Wniosku za pośrednictwem poczty mailowej. Wniosek musi być złożony najpóźniej na 14 dni przed wnioskowanym terminem wcześniejszego wykupu.
 3. Fundusz może całkowicie odmówić lub wydłużyć termin realizacji całkowitego, przedterminowego wykupu Weksla do 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym wpłynął Wniosek w sytuacji, gdyby całkowity wykup mógł w istotny sposób zagrozić płynności finansowej Funduszu. O takiej sytuacji Fundusz natychmiast zawiadamia Wnioskodawcę, jak również powiadamia go o przywróceniu płynności i ponownej możliwości Wykupu Weksla.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku Fundusz w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania Wniosku informuje mailowo Inwestora o możliwości jego realizacji oraz przekazuje porozumienie zmieniające istniejący stosunek wekslowy, który zawierać będzie nową datą całkowitego wykupu Weksla Inwestycyjnego oraz nową wartość Sumy Wekslowej.
 5. Nowa Wartość Sumy Wekslowej zmienianej porozumieniem liczona jest według wzoru:
  1. W drugim roku trwania stosunku wekslowego:
   Nowa Suma Wekslowa = Suma Wekslowa przeliczona proporcjonalnie na dzień planowanego przedterminowego wykupu – 6% Sumy Wekslowej
  2. W trzecim roku trwania stosunku wekslowego:
   Nowa Suma Wekslowa = Suma Wekslowa przeliczona proporcjonalnie na dzień planowanego przedterminowego wykupu – 4% Sumy Wekslowej

§6

OFEROWANIE WEKSLI W MIEJSCE WEKSLI WYKUPIONYCH PRZED TERMINEM

 1. Fundusz może złożyć Inwestorom Wekslowym ofertę, na preferencyjnych warunkach, nabycia Weksla będącego kontynuacją Weksla innego Inwestora wykupywanego przed terminem.
 2. W przypadku przyjęcia przez Inwestora oferty nabycia Weksla będącego kontynuacją Weksla wykupionego przed terminem, Fundusz wystawia nowy dokument Weksla.

§7

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Inwestora Wekslowego gromadzone są oraz przetwarzane przez Fundusz zgodnie z Polityką Prywatności. Przejdź do Polityki Prywatności
 2. Gromadzone i przetwarzane przez Fundusz dane osobowe Inwestora wykorzystywane są w celu realizacji stosunków wekslowych oraz dla celów budowania relacji z Inwestorem oraz dla celów reklamowych.
 3. Cele reklamowe obejmują składanie ofert przez Fundusz i podmiotów z nim związanych. Oferty składane Inwestorowi przez Fundusz dotyczą emisji Weksli, w tym emisji promocyjnych.
 4. Informacje wysyłane Inwestorowi Wekslowemu dla celów budowania relacji obejmują cykliczne przekazywanie informacji o sytuacji finansowej Funduszu umożliwiając w ten sposób dokonanie oceny wiarygodności Funduszu przez Inwestorów.
 5. Administratorem danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych administrator dokonuje z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów prawnych.
 6. Inwestor Wekslowy ma prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych osobowych Inwestora w trakcie trwania Stosunku Wekslowego uniemożliwi Funduszowi realizacje wykupów Weksla.