Użytkowników Online:

O nas

Fundusz Hipoteczny Yanok jest polską spółką, której jedyną działalnością jest udzielanie krótkoterminowych Pożyczek Hipotecznych podmiotom gospodarczym. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej www.bizneshipoteka.pl.

W zakresie inwestycji w Weksle, Fundusz prowadzi restrykcyjną politykę zabezpieczania przekazanych kapitałów stając się bezpieczną, atrakcyjną I zrozumiałą alternatywą lokat bankowych oraz inwestycji giełdowych.

Fundusz jest spółką zależną od KRN Media, która od 26 lat obsługuje I animuje rynek nieruchomości na terenie całego kraju.

Podstawową korzyścią przynależności Funduszu do Grupy KRN Media jest:
 • Doskonała znajomość sytuacji na rynku nieruchomości (ceny, podaż, popyt) oparte na własnych, niezależnych statystykach i analizach;
 • Bezpośredni kontakt z ogromną liczbą uczestników rynku nieruchomości, w tym pośredników i rzeczoznawców, co daje niezafałszowaną wiedzę o wartości nieruchomości jako źródła zabezpieczenia oraz zdolność do łatwego zbycia nieruchomości w przypadku braku zwrotu Pożyczki Hipotecznej
Znane serwisy i wydawnictwa Grupy KRN Media:
 • Portal krn.pl - ogólnopolski portal rynku nieruchomości z rzetelnym podejściem do prezentowanych ofert nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego oraz wysoce oceniane treści merytoryczne z zakresu prawa, finansów oraz szeroko pojętego rynku nieruchomości.
 • RONIN - Raport ofert nieruchomości i notowania – specjalistyczne narzędzie do badań rynku nieruchomości, cen ofertowych oraz długoletnich trendów przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych, pracowników banków oraz funduszy i doradców inwestycyjnych.
 • Biuletyn KRN Media - wielokrotnie nagradzany biuletyn branżowy z rynku nieruchomości.
 • Krakowski Rynek Nieruchomości – drukowany dwutygodnik ukazuje się nieprzerwanie od 1994 roku i jest najbardziej rozpoznawalnym, najczęściej kupowanym czasopismem branży nieruchomości w Małopolsce, dzięki czemu od lat utrzymuje pozycję lidera na rynku.
 • Przegląd Ofert Prywatnych - Autorski program KRN Media, dedykowany głównie pośrednikom nieruchomości, który jest ich podstawowym narzędziem pracy– obecnie ok. 8 tysięcy agentów nieruchomości z całej Polski codziennie korzysta z tego programu.
 • E-biurowce.pl - - jedyny serwis w Polsce poświęcony tylko rynkowi biurowemu. Prócz informacji branżowych oraz ofert biur na wynajem obejmuje również tematykę architektury, budowy i aranżacji biur. Artykuły, transakcje, wiadomości pozwalają użytkownikom uzyskać jak najwięcej informacji związanych z rynkiem biurowym.
 • KreoDom.pl - serwis sprzedaży gotowych projektów domów.
 • JakuTaku.pl - ogólnopolski serwis wynajmu mieszkań.
Fundusz Hipoteczny Yanok finansuje działalność pożyczkową ze środków własnych i kapitału dłużnego pochodzącego od Inwestorów. Podstawową formą pozyskiwaniu kapitału do udzielania Pożyczek Hipotecznych jest emisja weksli . Wszystkie weksle mają termin wykupu po trzech latach.

Fundusz oferuje trzy warianty weksli - roczny o nominale 10 504 zł oraz trzyletnie o nominałach: 13 000 zł lub 12 400 zł, do nabycia za cenę 10 000 zł każdy. Różnią się wysokością dyskonta I okresem częściowego wykupu weksla
  Okres inwestycji – jeden rok:
 • Wysokość dyskonta 504 zł co odpowiada oprocentowaniu 5,04% w skali roku, odsetki dyskontowe w kwocie 42 zł wypłacane raz w miesiącu (12x 42 = 504)
 • Okres inwestycji – trzy lata:
 • Wysokość dyskonta 3 000 zł co odpowiada oprocentowaniu 10% w skali roku, odsetki dyskontowe w kwocie 1 000 zł wypłacane raz w roku ( 3x 1 000 = 3 000)
 • Wysokość dyskonta 2 400 zł co odpowiada oprocentowaniu 8 % w skali roku, odsetki dyskontowe w kwocie 200 zł wypłacane raz na kwartał ( 12x 200 = 2 400)

Majątkiem spółki Fundusz Hipoteczny Yanok są: gotówka oraz wierzytelności zabezpieczone hipotekami oraz pozostałymi zabezpieczeniami, wynikające z udzielonych Pożyczek Hipotecznych. Częściowe wykupy weksli ( odsetki dyskontowe) oraz całkowite wykupy Weksli Inwestycyjnych następują ze środków własnych Funduszu i spłat pożyczek hipotecznych.

Pieniądze ze sprzedaży Weksli są używane na udzielanie Pożyczek Hipotecznych zabezpieczonych nieruchomościami.

Podstawowym elementem gwarantującym bezpieczeństwo pieniędzy Inwestorów Wekslowych jest właściwa ocena i dobór nieruchomości.

1. Rodzaje nieruchomości
Nieruchomości, których Fundusz nie akceptuje jako zabezpieczenie pożyczki to nieruchomości rolne i leśne, gdyż nie są one w wolnym obrocie rynkowym oraz nieruchomości nietypowe – trudno zbywalne.

Nie jest akceptowane przez Fundusz zabezpieczanie się na nieruchomościach mieszkalnych (mieszkanie, dom), które stanowią centrum życiowe osób. Przyczyny są dwie: pierwsza, ze względów etycznych - Fundusz nie chce mieć do czynienia z sytuacjami, gdzie kogoś pozbawiałoby się w postępowaniu egzekucyjnym „dachu na głową”, druga, prawna– egzekucja z nieruchomości, w której znajduje się centrum życiowe osób i całych rodzin jest niezwykle uciążliwa.

Najchętniej Fundusz zabezpiecza się na nieruchomościach komercyjnych, lub mieszkalnych będących drugim lub kolejnym mieszkaniem Pożyczkobiorcy. Niestety Tajemnica Przedsiębiorstwa wzorowana na tajemnicy bankowej oraz przepisy o ochronie danych nie pozwalają nam ujawniać danych. Dodatkowe informacje dotyczące rodzajów nieruchomości akceptowanych przez Fundusz można znaleźć tutaj.

2. Procedury przy udzielaniu pożyczek
Fundusz udziela pożyczek tylko przedsiębiorcom. Fundusz Hipoteczny Yanok dokonuje oceny nieruchomości, która ma stać się zabezpieczeniem pożyczki pod kątem jej wartości i łatwości zbycia. Podstawowym elementem oceny wartości jest operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę według zasad ustalonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) i przepisów wykonawczych. Fundusz stara się dokonywać wyceny biegłymi z własnej listy, a co najmniej weryfikować już istniejące operaty.

Jednym z elementów dokonania weryfikacji wartości nieruchomości jest posłużenie się autorskim programem udziałowca KRN Media sp z o.o., pod nazwą Raport Ofert Nieruchomości i Notowań (www.ronin24.pl). Jest to program oparty na bazie ponad 13 mln ofert nieruchomości z ostatnich 8 lat. Program ten jest oferowany m.in. rzeczoznawcom, bankom, funduszom inwestycyjnym, doradcom podatkowymi i biegłym rewidentom. Precyzyjne ustalenie wartości nieruchomości jest dlatego tak istotne, gdyż Fundusz udziela pożyczek maksymalnie do 50% wartości nieruchomości zabudowanej lub do 30% wartości nieruchomości niezabudowanej (LTV 50%, LTV 30%). Na tej podstawie spółka używa reklam „o co najmniej dwukrotnym zabezpieczeniu inwestycji pieniężnej”. Więcej informacji na temat procedur stosowanych przez Fundusz przy udzielaniu pożyczek znajduje się tutaj.

3. Jakie przedsiębiorstwa i po co biorą pożyczkę hipoteczną w Funduszu Hipotecznym?
Przyczyny są różne, lecz można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza: przedsiębiorstwa mające dobrą kondycje potrzebują gotówki do dokonania szybkiej transakcji inwestycyjnej lub dokonania inwestycji. Jako przykład można wskazać przypadek pożyczkobiorcy - zespołu gabinetów stomatologicznych, który z pożyczki sfinansował zakup specjalistycznej aparatury oraz remont kolejnych pomieszczeń na dalsze gabinety. Dzięki temu znacznie zwiększył wartość sprzedaży swoich usług, a sprzęt specjalistyczny pozwolił mu zakontraktować kolejne usługi z NFZ.

Drugą grupą są przedsiębiorstwa, które prowadzą dobry biznes, lecz chwilowo popadły w kłopoty. Przykładem jest firma budowlana z kilkunastoletnim doświadczeniem, realizująca głównie prace wygrane głównie w ramach przetargów. Sukces sprawił, że firma ta wydatkowała dużo pieniędzy na inwestycje w postaci biurowca dla siebie i na wynajem. Niestety jeden z dużych zleceniodawców nie zapłacił naszemu wnioskodawcy za usługę, co skutkowało pojawieniem się zadłużenia wnioskodawcy w ZUS-ie oraz ostrzeżenie w dziale III księgi wieczystej o prowadzonej egzekucji. Firma miała sytuację patową, gdyż w tym stanie nie mogła zaciągnąć kredytu i nie mogła zbyć nieruchomości, jak również stanąć do przetargów. Dodatkowe informacje na temat przedsiębiorstw, do których skierowana jest oferta Funduszu znajdują się tutaj.
Grupa KRN media
Fundusz Hipoteczny Yanok