Użytkowników Online:

Schemat graficzny

Schemat Graficzny
Bezpieczeństwo Weksli:

Weksle Inwestycyjne Funduszu Hipotecznego Yanok mają funkcję kredytową. Fundusz zbywając weksel używa pieniędzy do profesjonalnego udzielania pożyczek zabezpieczonych między innymi hipoteką na nieruchomości wartej co najmniej dwukrotnie więcej niż pożyczka (LTV max 50%). To zapewnia bezpieczeństwo Inwestorom Wekslowym. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa Inwestycji można uzyskać tutaj.

Inwestor Wekslowy uzyskuje papier wartościowy przynoszący mu stały dochód i bezpieczny zwrot inwestycji

PROCEDURA NABYCIA
  1. Inwestor w zakładce "zamówienie" zaznacza rodzaj weksla i ich ilość, a nastepnie przechodzi do podsumowania zamówienia.
  2. Zaznacza pola dotyczące sposobu dostarczenia weksli oraz podaje obowiązkowo adres mailowy i opcjonalnie numer telefonu.
  3. W ten sposób stworzone zapytanie wysyła drogą mailową, przez naciśnięcie na pole „ wyślij”. Uwaga: Złożenie Zamówienia Wstępnego nie zobowiązuje do zawarcia jakiejkolwiek umowy.
  4. Fundusz sprawdza prawidłowość złożonego zapytania i aktualnego zapotrzebowania na pieniądze. Uwaga: złożenie zapytanie nie zobowiązuje Funduszu automatycznie do transakcji sprzedaży Weksli.
  5. Po pozytywnej weryfikacji, Fundusz wysyła maila z podsumowaniem zamówienia i Arkuszem Danych Osobowych do wypełnienia wraz ze zgodami na gromadzenie i przetwarzanie danych oraz numerem rachunku bankowego Inwestora, na który Fundusz będzie wysyłał pieniądze za Weksle w poszczególnych okresach.
  6. Podsumowanie zamówienia zawiera: ilość i rodzaj weksli, sumę ich wartości nominalnej z wyliczeniem kwoty do zapłaty po dyskoncie i wskazaniem konta bankowego. Dodatkową pozycją jest oświadczenie o zgodzie na pomniejszenie kwoty zapłaty przy wykupie weksli o podatek od dochodów kapitałowych, który Fundusz odprowadza jako płatnik.
  7. Zawarcie umowy następuje z chwilą zapłaty za Weksle. Do tego momentu stron nie wiąże żaden stosunek prawny. Uwaga: do weksli wypełnionych ( całkowitych) nie stosuje się zawieranie żadnej umowy ( deklaracji) wekslowej. Całkowita treść zobowiązania Funduszu jako Emitenta Weksli w stosunku do Remitenta – nabywcy wynika z treści samego Weksla Inwestycyjnego.
  8. Po zapłacie (wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy) i po wpłynięciu maila zwrotnego z uzupełnionym Arkuszem Danych, Fundusz wypełnia Weksle i dostarcza je Inwestorowi w sposób zgodny z zamówieniem wraz z egzemplarzem Regulaminu i harmonogramem wypłat. W przypadku zastosowania depozytu, Inwestor otrzymuje Certyfikat Depozytowy i kseropię oryginału Weksla.
CO INWESTOR OTRZYMUJE

Inwestor nabywa Weksle wypełnione, imienne i numerowane. Każdy Weksel jest wypełniony co do kwoty i daty zapłaty. I tak na przykład weksel na kwotę nominalną 12 400 zł odpowiada inwestycji trzyletniej w wysokości 10 000 zł oprocentowanej 8% w skali roku, z wypłatą co kwartał. Co kwartał Inwestor otrzyma częściowy wykup weksla w kwocie 200 zł, a w ostatnim kwartale 10 200 zł. Daty są oznaczone dniami kalendarzowymi. Płatności następują wyłącznie w drodze przelewu bankowego. Aby Fundusz mógł dokonać wypłaty wykupu częściowego lub całkowitego, weksel musi być dostarczony do siedziby Funduszu (jeśli nie pozostaje w depozycie).

Tekst ustawy Prawo wekslowe dostępny tu.